شورای پژوهشی متشکل از معاون پژوهشی، دبیر فرهنگستان و نمایندگان گروه های علمی فرهنگستان است. جلسات این شورا دو هفته یک بار تشکیل می شود. ریاست شورا با معاون پژوهشی است.


 اعضای شورا (به ترتیب حروف الفبا)

- دکتر حسن احمدی (نماینده گروه علوم کشاورزی)

- دکتر غلامرضا اعوانی (نماینده گروه علوم اسلامی)

- دکتر محمدمهدی شیخ جباری (نماینده گروه علوم پایه)

- دکتر علی اکبر صالحی (معاون پژوهشی)

- دکتر حسن ظهور (نماینده گروه علوم مهندسی)

- دکتر رضا فرجی دانا (دبیر فرهنگستان)

- دکتر محمدرضا مخبر دزفولی (نماینده گروه علوم دامپزشکی)

- دکتر فرشاد مؤمنی (نماینده گروه علوم انسانی)

 

وظايف شورای پژوهشی

- مطالعه سیاست های کلان پژوهشی کشور و فرهنگستان، تدوین سیاست های پژوهشی فرهنگستان با توجه به اهداف و وظایف فرهنگستان و در راستای چشم انداز و اعلام آن به رئيس فرهنگستان 

- بررسی و تعیین راه های ارتباط پژوهشی فرهنگستان با مسئولان پژوهشی سازمان ها و مؤسسات پژوهشی داخل و خارج کشور

- بررسی فعالیت های پژوهشی گروه های علمی فرهنگستان و ارائه پیشنهادهای لازم جهت ارتقای وضع پژوهشی آنها

- تدوین آیین نامه های داخلی مرتبط با طرح ها و فعالیت های پژوهشی و نظایر آنها و ارائه به رئیس فرهنگستان

- بررسی مسائل و مشکلات پژوهشی فرهنگستان

- تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فعاليت های پژوهشی فرهنگستان و اعلام آن به رئیس فرهنگستان

- بررسی موضوعات مرتبط با امور پژوهشی فرهنگستان ارائه شده از سوی گروه های علمی و اعلام نظر به رئیس فرهنگستان

- بررسی و اعلام نظر در خصوص پیشنهاد طرح های پژوهشی جدید و اعلام به شورای علمی جهت تصویب نهایی آن

- تعیین داور یا ناظر برای ارزیابی گزارش های مرحله ای و نهایی طرح های پژوهشی

- اظهار نظر در مورد نتایج حاصل از طرح های پژوهشی و اعلام به شورای علمی جهت تصویب نهایی و تسویه حساب با مدیر طرح

- مطالعه و بررسی آیین نامه ها و دستور العمل ها و برنامه های علمی و پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم

- مطالعه و بررسی امور ارائه شده از سوی معاون پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم

- مطالعه و بررسی و اعلام نظر در رابطه با امور محوله از سوی رئیس فرهنگستان و شورای علمی

 

 

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است