دکتر رضا نیلی پور

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1400

استاد پیشکسوت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

درجه تحصيلی: دکتری تخصصی زبان شناسی دانشگاه تهران

آدرس الكترونيكی: 

زندگينامه علمی فارسی

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است