دکتر عباس شاکری

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1400

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

درجه تحصيلی: دکتری تخصصی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

آدرس الكترونيكی: 

زندگینامه علمی فارسی

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر سید مصطفی محقق داماد
علم نه مسلمان است و نه کافر!
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست