دکتر سیدمهدی الوانی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1396

استاد پیشکسوت مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی مدیریت دولتی، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، امریکا 

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است