این نشست با حضور آقایان دکتر مضطرزاده، دکتر مکنون، دکتر حسینی مقدم، امیدیان، حافظی  و خانم ها بابایی، مرتضایی، عرب‌یزدی وفتحی برگزار شد.

در این نشست گزارش ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه در ایران و مقایسه با جهان توسط خانم فتحی و گزارش بررسی و تحلیل سناریوهای آینده نروژ و مقایسه با ایران توسط خانم عرب یزدی ارایه شد. در ادامه نشست در خصوص گزارش های ارایه شده و همچنین موضوعات و چالش‌های روز ایران بحث و تبادل نظر شد.

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است

جدید ترین تصاویر

01
04
07
01