این نشست با حضور آقایان دکتر مضطرزاده، دکتر مکنون، دکتر بهرامی، دکتر حسینی مقدم، امیدیان و خانم ها بابایی، مرتضایی، عرب‌یزدی، فتحی، طاعتی و خانم ردائی برگزار شد.

در این نشست گزارش نگاهی به وضعیت حوزه پژوهش و فناوری در کشور و پیشنهاداتی برای آینده توسط خانم نیلوفر ردایی پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ارایه شد. این گزارش برگرفته از مطالعات پشتیبان تدوین احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسعه در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری است و همچنین با مروری بر وضعیت فعلی حوزه پژوهش و فناوری، میزان تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه و چالش های پیش روی نظام پژوهش و فناوری کشور را مورد بررسی قرار داده است.

سپس گزارش علم مرز بی انتها از فرهنگستان علوم، مهندسی و پزشکی آمریکا توسط آقای امیدیان ارایه شد.

در ادامه گزارش های ارایه شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است

جدید ترین تصاویر

کارگروه TWAS
03
08
09