آدرس:
تهران، بزرگراه شهيد حقاني، خروجي فرهنگستان هاي جمهوري اسلامي ايران و كتابخانه ملي، فرهنگستان علوم، كد پستي 1538633111 صندوق پستي 5318-19395

رئیس فرهنگستان: 88645582-021
قائم مقام رئیس و معاون پژوهشی: 88645584-021
دبیر فرهنگستان: 88645591-021

تلفن فرهنگستان: 88645580-021
دورنگار: 88645598-021
رايانامه: info@ias.ac.ir
روابط عمومی: 88645592-021

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است
IMAGE گفتگوی فرهیختگان با رضا داوری اردکانی
جهان جدید را خرد تاریخی راه برده است
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مجتبی شمسی پور
به جای کلاس کنکور بگویید کلاس شعبده بازی!
IMAGE گفتگوی سازندگی با دکتر علی اکبر صالحی
دیپلماسی علمی بدون هراس امنیتی
IMAGE گفتگوی سینا پرس با دکتر فرید مر
اکوسیستم جهانی قربانی آلودگی محیط زیست شده است

جدید ترین تصاویر

مجمع عمومی فرهنگستان علوم
سمینار نقش زنان در علم و فناوری در ایران_2
02
شورای علمی