پنجمین شماره مجله توسعه علوم انسانی (ویژه بهار و تابستان 1401) به همت گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم منتشر شد.

در این شماره مجله توسعه علوم انسانی که به صورت دوفصلنامه منتشر می‌شود 7 مقاله از استادان و صاحبنظران رشته‌های مختلف به چاپ رسیده است که عناوین مقالات بدین شرح است:

- بحران کرونا به مثابه قوه قاهره؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه (سیدحسین صفایی عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، محمدهادی جواهرکلام استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی)

- افتراقی‌سازی کیفری در جرائم مواد مخدر: تجربه فرانسه (محمد آشوری عضـو وابسـته فرهنگسـتان علـوم و اسـتاد بازنشسـته دانشـگاه تهـران و عضـو هیئـت علمـی گـروه حقـوق کیفـری و جرم‌شناسـی دانشـکده حقـوق، الهیـات و علـوم سیاسـی واحـد علـوم و تحقیقـات دانشـگاه آزاد اسـلامی، عرفان باباخانی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی و عضو مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه پار یس نانتر فرانسه)

- تحلیلی بر اثرات متفاوت اجزای نقدینگی بر تورم و تولید در اقتصاد ایران: رویکرد همدوسی موجکی (الناز باقرپور اسکویی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، عباس شا کری عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی)

- امکان حیرت و ممکنات مطالعات سازمان و مدیریت (سید حسین کاظمی استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس)

- بررسی و شناسایی عناصر الگوی ارتقاء زنان در سازمان‌های دولتی (پخشان ملایی دانش آموخته مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی، مدرس و مشاور منابع انسانی و پژوهشگر زنان)

- شبیه‌سازی وصولی معوقات مالیاتی پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در یک مدل دینامیکی (امیراحمد مهدیان‌راد دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین)

- حباب خط‌مشی: مطالعه‌ای در بخش خدمات عمومی ایران (محمدتقی خوبرو دانش‌آموخته دکتری مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران، محمدحسین رحمتی عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران)

در بخش دیگری از مجله با عنوان مرور و نقد کتاب، کتاب حکمت برتر (تألیف دکتر سید مصطفی محقق داماد، از انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی) توسط آقای محمد امین حسامی دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی معرفی و نقد شده است.

 

در بخش پایانی مجله نیز چکیده مقالات به زبان انگلیسی آمده است.

 

نسخه pdf مجله

 

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است

جدید ترین تصاویر

10
05
دکتر حسین نمازی
انرژی و محیط زیست