تدوین راهبردها و سیاست های مقابله با بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان (زئونوزها) و همچنین توجه به بیماری های نوپدید و بازپدید، 1395
بررسی وضعیت علوم دامپزشکی در کشور برای جهت گیری آینده- بخش دوم، 1394
- سیر تاریخی علوم پزشکی در حیطه ایران و اسلام- بخش دوم، 1394
بررسی مطالعات انجام شده در زمينه آلودگی مواد غذايی با باكتري های بيماری زا در ايران- بخش آلودگی مواد غذايی با منشاء دامی، 1391
جزر و مد قرمز و چگونگی حل مشكلات آن، 1391
آموزش دامپزشكی در كشور و راهكارهای ارتقای آن، 1390
بررسی وضعيت سل دامی در كشور و راهكارهای مناسب جهت كنترل آن، 1390

اهمیت آلودگی شیمیایی مواد غذایی با منشاء دامی و بررسی وضعیت موجود در ایران، 1388
چشم انداز خطرات آینده: سیر بیماری های دام، طیور و آبزیان در ایران، 1388
بررسی وضعیت علوم دامپزشکی در کشور برای جهت گیری آینده- بخش اول، 1387
- سیر تاریخی علوم پزشکی در کشور برای جهت گیری آینده –بخش اول، 1387
- تعيين اهميت اقتصادی بيماريهای دام، طيور و آبزيان ايران، 1386
وضعيت كنونی بيماری هاری در ايران و راهكارهای مناسب جهت كنترل آن، 1385
مطالعه پراكندگی جغرافيای بيماريهای دامی در استانهای جنوبی، مركزی، شرقی و غربی ايران، 1385
مطالعه جغرافيای بيماريهای دام، طيور و آبزيان در ايران، 1382

 

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است

جدید ترین تصاویر

05
انرژی و محیط زیست
05
03