شورای علمی متشکل از رئیس فرهنگستان و رؤسای گروه های علمی است. با موافقت رئیس فرهنگستان، دبير فرهنگستان، معاون پژوهشی فرهنگستان و دبیر شورای آینده نگری فرهنگستان نيز در جلسات شورا شركت مي كنند. این جلسات دو هفته یک بار تشکیل می­ شود. ریاست شورا با رئیس فرهنگستان است.

 

وظايف شورای علمی

- بررسي سياست ها و برنامه­ های علمی فرهنگستان و پیشنهاد آن به مجمع عمومی براي تصويب

- تهیه و پیشنهاد نظامنامه نحوه اجرای فعالیت های علمی فرهنگستان و ارائه آن به مجمع برای تصویب

- تعيين وظايف گروه هاي علمي

- بررسي و اظهار نظر در مورد طرح هاي علمي و ارجاع آن به گروه هاي علمي ذيربط

- تعيين اهم مسائل و موضوعاتي كه لازم است مورد تحقيق قرار گيرد و پيشنهاد آنها به مراكز علمي ذيصلاح در كشور

- تهيه و تدوين ضوابط مربوط به اعطاي پاداش، جايزه، بورس، نشان و مدال به افراد واجد شرايط

- بررسي و پيشنهاد ضوابط در خصوص ارتقاي سطح علمي سمينارها، كنگره­ ها و كنفرانس هاي علمي در سطح ملي و بين المللي و ارزيابي اين­گونه مجامع

- انجام ساير كارهايي كه از سوي هيأت ­امناي فرهنگستان ها، مجمع ­عمومی و رئیس فرهنگستان به اين شورا ارجاع مي­ شود.

 

اعضای شورای علمی (به ترتیب حروف الفبا)

- دکتر حسن احمدی (رئیس گروه علوم کشاورزی)

- دکتر جعفر توفیقی (رئیس گروه علوم مهندسی)

- دکتر یوسف ثبوتی (رئیس گروه علوم پایه)

- دکتر محمدرضا شمس اردکانی (دبیر فرهنگستان و دبیر شورا)

- دکتر علی اکبر صالحی (معاون پژوهشی)

- دکتر سیدمصطفی محقق ­داماد (رئیس گروه علوم اسلامی)

- دکتر محمدرضا مخبر دزفولی (رئیس فرهنگستان و رئیس شورا)

- دکتر فتح الله مضطرزاده (دبیر شورای آینده نگری)

- دکتر محمدقلی نادعليان (رئیس گروه علوم دامپزشکی)

- دکتر حسین نمازی (رئیس گروه علوم انسانی)

 

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر سید مصطفی محقق داماد
علم نه مسلمان است و نه کافر!
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست