مجمع عمومی متشكل از كليه اعضای پيوسته فرهنگستان است. جلسات اين مجمع حداقل سالی دو بار تشكيل مي شود. اعضای وابسته مي توانند در مجمع عمومی بدون حق رأی شركت كنند. رياست مجمع با رئيس فرهنگستان است. بر طبق روال فرهنگستان علوم هر فصل یک جلسه مجمع عمومی برگزار می کند.
 

وظایف مجمع عمومی 

- تصويب سياست ها و برنامه های علمی فرهنگستان

- تصويب نظامنامه نحوه اجرای فعاليت های علمی فرهنگستان

- تعيين دانشمندانی كه واجد شرايط دريافت پاداش، جايزه، بورس، مدال، نشان و يا فرصت مطالعاتی اند و معرفی ايشان به رياست عاليه فرهنگستان

- انتخاب اعضای پيوسته، وابسته و افتخاری

 

اعضای مجمع عمومی (به ترتیب حروف الفبا)

- دکتر حسن ابراهیم زاده (عضو پیوسته)

- دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی (عضو پیوسته)

- دکتر حسن احمدی (عضو پیوسته)

- دکتر علی اسلامی (عضو پیوسته)

- دکتر محمدرضا اسلامی (عضو پیوسته)

- دکتر غلامرضا اعوانی (عضو پیوسته)

- دکتر سیدمهدی الوانی (عضو پیوسته)

- دکتر کرامت الله ایزدپناه (عضو پیوسته)

- دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد (عضو پیوسته)

- دکتر سیدمحمد بلورچیان تبریزی (عضو پیوسته)

- دکتر مهدی بهادری نژاد (عضو پیوسته)

- دکتر مهدی بهزاد (عضو پیوسته)

- دکتر حمیدرضا پوراعتماد (عضو پیوسته)

- دکتر حسن تاج بخش (عضو پیوسته)

- دکتر جعفر توفیقی (عضو پیوسته)

- دکتر مگردیچ تومانیان (عضو پیوسته)

- دکتر یوسف ثبوتی (عضو پیوسته)

- دکتر پرویز جبه دار مارالانی (عضو پیوسته)

- دکتر رسول جعفریان (عضو پیوسته)

- آیت الله محمدابراهیم جناتی (عضو پیوسته)

- دکتر محمدحسین حلیمی (عضو پیوسته)

- دکتر مرتضی خوشخوی (عضو پیوسته)

- دکتر رضا داوری اردکانی (عضو پیوسته)

- دکتر علی درویش زاده (عضو پیوسته)

- دکتر پرویز دوامی (عضو پیوسته)

- دکتر مهدی رجبعلی پور (عضو پیوسته)

- دکتر علی رضاخانی (عضو پیوسته)

- دکتر فرامرز رفیع پور (عضو پیوسته)

- دکتر علیرضا سپاسخواه (عضو پیوسته)

- دکتر محمد سلطانیه (عضو پیوسته)

- دکتر نصرالله سفیدبخت (عضو پیوسته)

- دکتر سعید سهراب پور (عضو پیوسته)

- دکتر عباس شاکری (عضو پیوسته)

- دکتر عباس شریفی تهرانی (عضو پیوسته)

- دکتر محمدمهدی شیخ جباری (عضو پیوسته)

- دکتر سیدحسین صفایی (عضو پیوسته)

- دکتر حسن ظهور (عضو پیوسته)

- دکتر محمدرضا عارف (عضو پیوسته)

- دکتر امین علیزاده (عضو پیوسته)

- دکتر جواد فیض (عضو پیوسته)

- دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی (عضو پیوسته)

- دکتر علی کاوه (عضو پیوسته)

- دکتر علیرضا کوچکی (عضو پیوسته)

- دکتر سیدمحمدمهدی کیایی (عضو پیوسته)

- دکتر مهدی گلشنی (عضو پیوسته)

- آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد (عضو پیوسته)

- دکتر محمدرضا مخبر دزفولی (عضو پیوسته و رئیس فرهنگستان)

- دکتر فرید مُر (عضو پیوسته)

- دکتر فتح الله مضطرزاده (عضو پیوسته)

- دکتر عزت الله نادری (عضو پیوسته)

- دکتر محمدقلی نادعلیان (عضو پیوسته)

- دکتر هادی ندیمی (عضو پیوسته)

- دکتر حسین نمازی (عضو پیوسته)

- دکتر رضا نیلی پور (عضو پیوسته)

- دکتر بهمن یزدی صمدی (عضو پیوسته)

- دکتر محمود یعقوبی (عضو پیوسته)

 

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر سید مصطفی محقق داماد
علم نه مسلمان است و نه کافر!
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست