- مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی (1389- 1300)
عضو پیوسته فقید گروه علوم اسلامی فرهنگستان 
استاد فقه، فلسفه و حکمت اسلامی (معقول) دانشگاه تهران 
- مرحوم دکتر علی شریعتمداری (1395-1302)
عضو پیوسته فقید گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم 
استاد فلسفه و تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
- مرحوم دکتر علیمحمد کاردان (1386-1306)
عضو پیوسته فقید گروه علوم انسانی فرهنگستان
استاد فلسفه و علوم تربیتی دانشگاه تهران
- مرحوم دکتر حسین شکویی (1384- 13129)
عضو پیوسته فقید گروه علوم انسانی فرهنگستان
استاد جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس
- مرحوم دکتر داریوش صفوت (1392-1307)
عضو پیوسته فقید فرهنگستان
استاد موسیقی اصیل ایرانی
- مرحوم دکتر سیدحسین میرشمسی (1387-1293)
عضو پیوسته گروه علوم پایه فرهنگستان 
استاد مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
- مرحوم دکتر رضا نقشینه (1383-1313)
عضو پیوسته فقید گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان 
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
- مرحوم دکتر بابا مخیر (1391-1320)
عضو پیوسته فقید گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان 
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 
- مرحوم دکتر کریم جوانشیر (1377-1314)
عضو پیوسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان 
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
- مرحوم دکتر تقی ابتکار (1379-1313)
- عضو پیوسته فقید گروه علوم مهندسی فرهنگستان
استاد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران 
- مرحوم دکتر مرتضی سهرابی (1393-1324)
- عضو پیوسته فقید گروه علوم مهندسی فرهنگستان
استاد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید
IMAGE گفتگو با دکتر یوسف ثبوتی
به مردم اعتماد کردیم
IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
غربت فیلسوف بودن

جدید ترین تصاویر

دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_6
اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_7
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_1
تصاویر نشست گروه علوم اسلامی در خصوص آثار حقوقی اجرای طرح گاپ توسط ترکیه، 96/6/5_3

پخش فیلم