فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را گرامی می داریم


- مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی (1389- 1300)
عضو پیوسته فقید گروه علوم اسلامی فرهنگستان 
استاد فقه، فلسفه و حکمت اسلامی (معقول) دانشگاه تهران 
- مرحوم دکتر علی شریعتمداری (1395-1302)
عضو پیوسته فقید گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم 
استاد فلسفه و تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
- مرحوم دکتر علیمحمد کاردان (1386-1306)
عضو پیوسته فقید گروه علوم انسانی فرهنگستان
استاد فلسفه و علوم تربیتی دانشگاه تهران
- مرحوم دکتر حسین شکویی (1384- 13129)
عضو پیوسته فقید گروه علوم انسانی فرهنگستان
استاد جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس
- مرحوم دکتر داریوش صفوت (1392-1307)
عضو پیوسته فقید فرهنگستان
استاد موسیقی اصیل ایرانی
- مرحوم دکتر سیدحسین میرشمسی (1387-1293)
عضو پیوسته گروه علوم پایه فرهنگستان 
استاد مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
- مرحوم دکتر رضا نقشینه (1383-1313)
عضو پیوسته فقید گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان 
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
- مرحوم دکتر بابا مخیر (1391-1320)
عضو پیوسته فقید گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان 
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 
- مرحوم دکتر کریم جوانشیر (1377-1314)
عضو پیوسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان 
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
- مرحوم دکتر تقی ابتکار (1379-1313)
- عضو پیوسته فقید گروه علوم مهندسی فرهنگستان
استاد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران 
- مرحوم دکتر مرتضی سهرابی (1393-1324)
- عضو پیوسته فقید گروه علوم مهندسی فرهنگستان
استاد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
فلسفه، توسعه و روشنفکری
IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید

جدید ترین تصاویر

سخنرانی
یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_3
سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_6
سخنرانی

پخش فیلم