معاونان پژوهشی با انتخاب و حکم رئیس فرهنگستان منصوب می شوند. در حال حاضر آقای دکتر حسین نمازی معاون پژوهشی علوم انسانی و اسلامی، و آقای دکتر محمد شاهدی معاون پژوهشی علوم محض و کاربردی فرهنگستان می باشند.

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

دکتر امیررضا خوئی
دکتر فرشید رضایی
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_1
انرژی و محیط زیست