دبير فرهنگستان به انتخاب و حكم رئيس فرهنگستان منصوب مي شود.

اداره كليه امور اداري و مالي، تأمين كاركنان مورد نياز فرهنگستان و انجام ساير امور اجرایی و محوله از طرف مجمع عمومی، رئیس فرهنگستان و شورای علمی به عهده دبیر فرهنگستان است.

اکنون آقای دکتر حسین نمازی دبیر فرهنگستان است.

 

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

نشست شاخه مهندسی شیمی-1
بزرگداشت دکتر غلامرضا اعوانی
خانم دکتر طاهره کاغذچی
آقای دکتر وحید تقی خانی

پخش فیلم