جدید ترین تصاویر

دکتر رضا داوری اردکانی
دکتر گئورگ قره پتیان
خانم دکتر معصومه نصیری کناری
چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_3