جدید ترین تصاویر

سخنرانی
اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_6
سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_5
یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم (96/4/22)_7

پخش فیلم