جدید ترین تصاویر

98-2-26
آقایان دکتر شریفی تهرانی و دکتر شاهدی
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_7
آقای دکتر سهراب پور