جدید ترین تصاویر

سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_3
سخنرانی
اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_4
یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_3

پخش فیلم