جدید ترین تصاویر

سخنرانی « اقتصاد مقاومتی و چالش های پیش رو »
آقایان دکتر شریفی تهرانی و دکتر شاهدی
مهندس احمد صادقی
همایش گروه علوم انسانی