جدید ترین تصاویر

آقایان دکتر شریفی تهرانی و دکتر شاهدی
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_3
مهندس احمد صادقی
همایش گروه علوم انسانی