جدید ترین تصاویر

اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_8
افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_8
سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_7
یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم (96/4/22)_1

پخش فیلم