جدید ترین تصاویر

یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم (96/4/22)_10
سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_12
سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_7
اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_6

پخش فیلم