جدید ترین تصاویر

دکتر محمود نیلی احمدآبادی
دیدار جمعی از اهالی فرهنگ و هنر با رئیس فرهنگستان علوم_7
دیدار جمعی از اهالی فرهنگ و هنر با رئیس فرهنگستان علوم_12
آقای دکتر رضا داوری اردکانی