جدید ترین تصاویر

دکتر فرشاد مؤمنی
سمینار نقش زنان در علم و فناوری در ایران_1
دکتر احسان روحی گل خطمی
سخنرانی « اقتصاد مقاومتی و چالش های پیش رو »