یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای پژوهشی فرهنگستان علوم روز یکشنبه 26 دی ماه 1395 با حضور آقایان دکتر حسین نمازی، دکتر محمد شاهدی، دکتر فرامرز رفیع پور، دکتر سیدمحمد بلورچیان، دکتر حسن تاج بخش، دکتر حسن احمدی، دکتر علی کاوه و دکتر حسن ظهور برگزار شد. در این نشست، ضمن تصویب صورت جلسه شورای پژوهشی قبل، با توجه به تصویب گزارش نهایی طرح پژوهشی «فرهنگ­ سازی محیط زیست- بخش دوم» با تسویه حساب طرح مزبور تا سقف 90% موافقت شد. در ادامه ضمن بررسی گزارش نهایی طرح پژوهشی «طراحی سامانه مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار کشور» برای آن داور انتخاب شد. به منظور نظارت بهتر بر پیشرفت طرح ها و اجرای آنها طبق ضوابط، برای طرح های جاری ذیل نیز ناظر انتخاب شد. ناظر، داوری گزارش نهایی را نیز بر عهده خواهد داشت.

الف. «اطاله دادرسی در امور مدنی و راهکارها»

ب. «تطور مفهوم علم در ادبیات اسلامی- ایرانی»

ج. «دانشگاه­ هاي آينده»

د. «بررسي راهبردهاي اخير در حوزه­ هاي پژوهش و فناوري علوم زيستي»

ه. «بررسي و ارزيابي كيفي مجلات علمي كشاورزي و منابع طبيعي»

و. «بررسي مسائل و مشكلات گلخانه­ ها و فراورده­ هاي گلخانه­ اي ايران»

ز. «تبيين نقش فرهنگستان ها در ارتقاي فرهنگ آينده ­نگري و سياستگذاري هاي مربوطه در نهادهاي بالادستي، آموزشي و اجرايي نظام»

ح. «تاريخ فقه اماميه 3

موضوع بعدی جلسه به ارزیابی مجله "آموزش مهندسی ایران" و تمدید رتبه علمی این نشریه اختصاص داشت. بر این اساس قرار شد کمیته سه نفره­ ای متشکل از اعضای شورای پژوهشی موضوع را ظرف هفته آینده بررسی و اظهارنظر نمایند. در ادامه جلسه گزارش نهایی طرح پژوهشی «تدوین راهبردها و سیاست های مقابله با بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان (زئونوزها) و همچنین توجه به بیماری های نوپدید و بازپدید» که پس از اعمال اصلاحات داور برای شورا ارسال شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد پس از انجام اصلاحات ویرایشی گزارش و ارسال آن به معاونت پژوهشی، طرح خاتمه­ یافته تلقی ­شود.

در پایان جلسه، رئوس برنامه­ های پیشنهادی کوتاه ­مدت برای سال آینده در اختیار حاضران قرار گرفت تا ضمن بررسی، نظر خود را اعلام نمایند. موضوع در دستور جلسه آینده شورا قرار گرفت.

در پایان پیشنهاد شد فرهنگستان علوم مبادرت به انتشار مجله­ ای علمی- ترویجی کند و مقالات ارائه شده در سخنرانی های گروه های علمی در آن منتشر شود. این پیشنهاد با توجه به وظیفه فرهنگستان در ترویج علم و همچنین تعدد سخنرانی های داخل گروه های علمی مورد استقبال حاضران قرار گرفت و قرار شد مراتب به استحضار ریاست محترم فرهنگستان رسانده شود تا در صورت موافقت در شورای علمی طرح کنند.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه
IMAGE گفتگوی ایرنا با دکتر جواد فیض
ایده های نو در حوزه علمی خریدار ندارد
IMAGE گفتگوی رادیو با دکتر محمد شاهدی
مدیریت نادرست در مصرف آب های زیرزمینی

جدید ترین تصاویر

دکتر محمدقلی نادعلیان
گرامیداشت روز کشاورزی
دکتر فرشاد مؤمنی
سمینار وضعیت کنونی بروسلوز