روزهای 22 و 23 اردیبهشت سال جاری همایش دو روزه ای با عنوان «علل و راهکارهای مقابله با بحران کمی و کیفی منابع آب کشور» در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. این همایش مشتمل بر شش جلسه است. در دو روز برگزاری همایش در مجموع 19 سخنرانی و مقاله ایراد و 6 جلسه میزگرد بحث و تبادل نظر و در نهایت تدوین بیانیه همایش تشکیل می شود. برنامه همایش بدین شرح است:

 

برنامه همایش دو روزه علل و راهکارهای مقابله با بحران کمی و کیفی آب کشور؛ چهارشنبه و پنج­شنبه 22 و 23 اردیبهشت 1395

جلسه اول: چهارشنبه صبح، مراسم افتتاحیه و سخنرانی های ویژه

8:30-8:35: تلاوت قرآن مجید و پخس سرود جمهوری اسلامی ایران

8:35-8:55: گزارش آقای دکتر محمد شاهدی معاون پژوهشی علوم محض و کاربردی فرهنگستان علوم و دبیر همایش

8:55-9:15: بیانات آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم

9:15-9:45: «بحران فزاینده آب ایران» (آقای دکتر کاوه مدنی، عضو هیئت علمی مرکز سیاست محیط زیست، امپریال کالج لندن، انگلستان)

9:45-10:10: «علل بحران آب و راهکارهای مقابله با آن» (آقای دکتر مهدی بصیری، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)

10:10-10:30: پذیرایی

جلسه دوم: چهارشنبه صبح، سخنرانی های کلیدی

10:30-11:00: «تحلیلی بر علل و ریشه های بروز بحران آب» (آقای دکتر امین علیزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو وابسته فرهنگستان علوم)

11:00-11:30: «آلودگی آب های زیرزمینی» (آقای دکتر علی درویش زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم)

11:30-12:00: «جمع ­آوری رواناب برای کشاورزی در مناطق خشک و نیمه­ خشک» (آقای دکتر علیرضا سپاسخواه، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و عضو پیوسته فرهنگستان علوم»

12:00-13:00: میزگرد بحث و تبادل نظر با حضور صاحبنظران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

13:00-14:00: نماز و پذیرایی ناهار

جلسه سوم: چهارشنبه بعد از ظهر، سخنرانی های کلیدی

14:00-14:30: «پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی سدسازی در ایران» (آقای دکتر سیداحمد خاتون آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)

14:30-15:00: «بررسی نقش دولت و مشارکت جوامع محلی در مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت های ممنوعه» (آقای دکتر بهرام ملک محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

15:00-15:30: «اصول و مبانی برنامه راهبردی سازگاری کشور در مواجه با تغییر اقلیم» (آقای دکتر محسن ناصری، رئیس طرح ملی تغییر آب و هوا)

15:30-16:00: میزگرد یحث و تبادل نظر با حضور صاحبنظران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

16:30-16:50: پذیرایی

16:50-18:00: نمایش فیلم

جلسه چهارم: پنجشنبه صبح، سخنرانی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی

8:00-8:25: «راهکارهای مؤثر و اجرایی آبخیزداری در مدیریت بحران آب در کشور» (آقای دکتر مهدی شفقی، صاحبنظر در زمینه آب و هواشناسی و مسئول آبخیزداری معاونت آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)

8:25-8:50: «تدوین سازوکارهای مدیریت یکپارچه منابع آب بخش کشاورزی ایران با تأکید بر نظام ملی نوآوری (IWRM/NIS)» (آقای دکتر احمد رضوانفر، عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

8:50-9:15: «ارائه روش های جدید در پیش­ بینی متغیرهای هیدرواقلیمی کشور در مقیاس درون­ فصلی تا بین­ سالی» (آقای حسین نجفی، دانشجوی دکتری منابع آب، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران)

9:15-10:15: میزگرد بحث و تبادل نظر با حضور صاحبنظران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

10:15-10:35: پذیرایی

جلسه پنجم: پنجشنبه صبح، سخنرانی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی

10:35-11:00: «مدل سازی اقلیمی فعلی و چشم انداز آینده چقدر در برنامه ریزی منابع آب مؤثرند؟» (آقای دکتر سروش سروشیان، عضو هیئت علمی دانشگاه کالیفرنیا و صاحبنظر در امور آب و تغییر اقلیم)

11:00-11:25: «تبیین وضعیت کلی و پیش­ بینی منابع آب ایران با توجه به تغییر اقلیم و خشکسالی؛ مطالعه موردی: مراکز استان های منتخب» (آقای دکتر یدالله دادگر، عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدیهشتی و همکار مدعو فرهنگستان علوم)

11:25-11:50: «اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی و راهکارهای سازگاری با آن، مطالعه موردی: آبخوان دشت همدان- بهار» (آقای دکتر حمیدرضا ناصری، عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهیدبهشتی تهران)

11:50-13:00: میزگرد یحث و تبادل نظر با حضور صاحبنظران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

13:00-14:00: نماز و پذیرایی ناهار

جلسه ششم: پنجشنبه بعد از ظهر، سخنرانی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و مراسم اختتامیه

14:00-14:25: «بررسی روند تغییرات سطوح برفچالی به عنوان منابع ذخیره آب در اشترانکوه» (آقای دکتر علی احمدآبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)

14:25-14:50: «بررسی جنبه­ های مختلف اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی» (آقای دکتر جهانگیر عابدی کوپایی، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان)

14:50-15:15: «تدوین نقشه راه کشور در بهره برداری از منابع آب غیرمتعارف» (آقای دکتر بهمن یارقلی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)

15:15-16:15: میزگرد بحث و تبادل نظر با حضور صاحبنظران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

16:15-17:15: میزگرد تدوین بیانیه نهایی همایش

17:15-17:30: مراسم اختتامیه

17:30-18:00: پذیرایی

***

روابط عمومی فرهنگستان علوم

***

گفتگوی خبرگزاری جمهوری اسلامی با دکتر محمد شاهدی دبیر همایش:

         http://www.irna.ir/fa/News/82048717/

 

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

آقای دکتر جعفر توفیقی
آقای دکتر سعید یزدانی
دکتر محمد عبدالاحد
گرامیداشت روز مهندسی