چاپ

 

مهمترین منبع انرژی زمین گرمایی ایران، آتشفشان دماوند، در استان مازندران واقع است. با مخزن 400 كیلومتر مربعی گدازه در دماوند، با سرمایه گذاری اولیه می توان برق منطقه دره هراز را با 100 هزار نفر جمعیت و در مرحله بعد برق منطقه مرکزی  استان مازندران و بخس مهمی از استان تهران را از این منبع انرژی پاک تامین کرد. حدود 22 میلیون نفر تا شعاع 100 كیلومتری قله دماوند که مهمترین آتشفشان كشور است، زندگی می كنند. این موضوع می تواند به دماوند از نظر منبع تامین انرژی بخشی مهمی از یک چهارم جمعیت ایران اهمیتی روزافزون دهد.

انرژی زمین گرمایی یكی از منابع مهم انرژی ها