به همت دفتر امور زنان در علوم مهندسی فرهنگستان علوم دومین نشست "شورای زنان در علم و فناوری" روز پنجشنبه 7 آذر ماه 1398 در اتاق شورای فرهنگستان علوم برگزار شد. در این نشست که با حضور معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و تعدادی از مشاوران وزرا و روسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در امور زنان و اعضای کارگروه جایگاه زنان در علوم مهندسی فرهنگستان علوم برگزار شد، در خصوص تقویت نقش و جایگاه مشاوران زنان در دانشگاه ها، سازمان های دولتی و وزارتخانه ها (شبکه سازی، پایگاه اطلاعاتی، معاونان زن، بخش خصوصی و نهاد مدنی و ... ) بحث و تبادل نظر شد و پس از ارائه پیشنهادها و نظرهای اعضا مقرر شد در راستای همگرایی و هماهنگی در برنامه های مرتبط با حوزه زنان و خانواده در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، شرح وظایف و شاخص های انتخاب مشاوران روسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با همکاری اعضای شورا تهیه و تدوین شود و از طرف فرهنگستان، جهت تصویب به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارسال شود.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی مهر با دکتر حمیدرضا پوراعتماد
اهمیت علوم شناختی
IMAGE گفتگوی روزنامه اعتماد با دکتر رسول جعفربان
سیاست زدگی آفت تاریخ و تمدن
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه