چاپ

 

مدیرطرح: دکتر عباس شریفی تهرانی، رئیس گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم

همکاران طرح: اعضای گروه علوم کشاورزی فرهنگستان

شناخت و ارزیابی وضعیت تولید علم و فعالیت های پژوهشی امری ضروری است.

Buty, koszulki, bluzy Męskie

یکی از شاخص های توسعه و تولید علم مقاله های علمی منتشر شده در مجله های علمی معتبر است. از این رو، پایش و ارزیابی مجله های علمی حائز اهمیت است. کمیسیون نشریات علمی کشور وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر ساله مجله های علمی_ پژوهشی و علمی_ ترویجی را ارزیابی می کند. ارزیابی مجله ها توسط کمیسیون یاد شده به طور عمده براساس شاخص های کلی و نیز شاخص های مربوط به عنوان و محتوای نشریه است. بنابراین، گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم با اعتقاد به لزوم ارزیابی کیفی مجله ها که در آن افزون بر شاخص های کیفی کلی، شاخص های دقیق مربوط به کیفیت مقاله ها نیز در نظر گرفته شود طرحی تحت عنوان «بررسی و ارزیابی کیفی مجله های علمی کشاورزی و منابع طبیعی» تدوین و پس از تصویب آن در شورای علمی فرهنگستان علوم در تاریخ 94/02/20، به مرحله اجرا درآورد. شایان توجه است که 62 نفر از استادان دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور که اعضای پیوسته، وابسته و مدعو گروه علوم کشاورزی فرهنگستانند در اجرای این طرح همکاری داشته اند. در این بررسی 200 عنوان مجله علمی در 13 شاخه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مورد توجه قرار گرفت و درصد مجله هایی که از نظر امتیاز کل در رتبه های بسیار خوب، خوب، متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف قرار گرفته بودند، با استفاده از متداول ترین روش آماری تعیین شدند. نتایج کلی نشان داد 32 % مجله ها در رتبه خوب و بسیار خوب، 38/5% در رتبه متوسط و 29/5% در رتبه ضعیف و بسیار ضعیف قرار داشتند.

1000 کاراکتر باقی مانده