چاپ

 

مجموعه مقالات و مذاکرات سمینار «آسیب شناسی پژوهش در علوم زمین» توسط گروه علوم پایه فرهنگستان علوم منتشر شد. این مجموعه که توسط آقای دکتر مهدی زارع تنظیم و ویرایش شده است شامل پیشگفتار آقای دکتر فرید مر رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم و 7 مقاله از استادان عضو شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم است که عناوین مقالات منتشر شده در این مجموعه عبارتند از:

- ساز و کار علم سنجی در علوم زمین (دکتر فرید مر)

- ابزارهای پژوهش در علوم زمین (دکتر علی درویش زاده)

- رساله های ارشد و دکتری در علوم زمین (دکتر عبدالحسین امینی)

- مجلات زمین شناسی ایران (دکتر نوذر سامانی)

- مقایسه پژوهش های علوم زمین در ایران با استانداردهای جهانی (دکتر مهدی زارع)

- بودجه های پژوهشی در علوم زمین (دکتر فرهاد ثبوتی)

- تشکل های زمین شناسی و سازمان های مردم نهاد (دکتر محمدرضا قاسمی)

جمع بندی سخنرانی ها و پرسش و پاسخ بخش پایانی مجموعه مقالات «آسیب شناسی پژوهش در علوم زمین» است.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده