مجموعه مقالات و مذاکرات سمینار «آسیب شناسی پژوهش در علوم زمین» توسط گروه علوم پایه فرهنگستان علوم منتشر شد. این مجموعه که توسط آقای دکتر مهدی زارع تنظیم و ویرایش شده است شامل پیشگفتار آقای دکتر فرید مر رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم و 7 مقاله از استادان عضو شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم است که عناوین مقالات منتشر شده در این مجموعه عبارتند از:

- ساز و کار علم سنجی در علوم زمین (دکتر فرید مر)

- ابزارهای پژوهش در علوم زمین (دکتر علی درویش زاده)

- رساله های ارشد و دکتری در علوم زمین (دکتر عبدالحسین امینی)

- مجلات زمین شناسی ایران (دکتر نوذر سامانی)

- مقایسه پژوهش های علوم زمین در ایران با استانداردهای جهانی (دکتر مهدی زارع)

- بودجه های پژوهشی در علوم زمین (دکتر فرهاد ثبوتی)

- تشکل های زمین شناسی و سازمان های مردم نهاد (دکتر محمدرضا قاسمی)

جمع بندی سخنرانی ها و پرسش و پاسخ بخش پایانی مجموعه مقالات «آسیب شناسی پژوهش در علوم زمین» است.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

آقای دکتر جعفر توفیقی
سمینار نقش زنان در علم و فناوری در ایران_1
سخنرانی « اقتصاد مقاومتی و چالش های پیش رو »
آقای دکتر سعید یزدانی