چاپ

 

هفتاد و ششمین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی آموزش مهندسی ایران، به همت گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. این شماره حاوی هفت مقاله و دستاورد پژوهشی از استادان و صاحبنظران در حوزه آموزش مهندسی است. عناوین مقالات منتشرشده در این شماره عبارتند از:

- ارائه مدل توسعه دانشگاه کارآفرین در ایران (سیدحسین موسوی، ابراهیم صالحی عمران، مقصود فراستخواه و جعفر توفیقی)

- ارائه و اجرای الگوی اعتبارسنجی پیامد محور برنامه های درسی فنی - مهندسی (مطالعه موردی: درس "برنامه ریزی پیشرفته" از رشته مهندسی کامپیوتر) (امیر امراله، ابراهیم خدایی، رضوان حکیم زاده و مجید نیلی احمدآبادی)

- بررسی عومال مؤثر بر رضایت تحصیلی دانشجویان در رشته مهندسی راه آهن (ملودی خادم ثامنی و مهنا حیدری ابهری)

- بررسی جایگاه اخلاق مهندسی در آموزش مهندسی ایران: مرور نظام مند (فریبا محمد اوغلی ریحان و سیدشمس الدین علیزاد)

- ارزیابی کیفیت آموزش های مهندسی با استفاده از سیستم پیامدمحور در دانشگاه فنی - مهندسی بوئین زهرا (حسین زینل و شیوا منصورزاده)

- ویژگی های روان سنجی مقیاس قابلیت استخدام خود ادراکی دانشجو (ساختار عاملی، پایایی و روایی) در دانشجویان ایرانی (حمید عبدی و محمدجواد لیاقتدار)

- استفاده از مدل آینده نگاری به منظور تعیین اولویت های تحقیقاتی برای مدیران صنعت (مسعود قدوسی محمدی، روزبه قوسی و مهدی حیدری)

 

در پایان مجله، تقویم کنفرانس ها و چکیده مقالات به انگلیسی آمده است.

 

Nike Sportswear

1000 کاراکتر باقی مانده