چاپ

 

جلد سوم، شماره اول، مجله علمی- پژوهشی" پژوهش­ های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی" ویژه بهار سال 1397 توسط گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. در این شماره 10 مقاله از استادان و صاحبنظران بخش کشاورزی و منابع طبیعی به چاپ رسیده و در بخش پایانی  مشروح تعدادی از بیانیه­ ها و چکیده طرح­ های پژوهشی خاتمه یافته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم منتشر شده است.

عناوین مقالات منتشر شده در این شماره مجله عبارتند از:

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

Nike Zoom Shift Shoe

1000 کاراکتر باقی مانده