کتاب وضعیت محیط زیست ایران توسط اعضای پیوسته، وابسته و همکاران مدعو گروه های علوم مهندسی و علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در شاخه محیط زیست تهیه و تدوین شده است و به کوشش آقای دکتر مجید مخدوم تنظیم و در زمستان 1396 به چاپ رسیده است.
این کتاب حاصل یک طرح پژوهشی است که در فرهنگستان علوم انجام شده است. کتاب مزبور شامل پیشگفتاری از آقای دکتر مجید مخدوم و گزارش های ارائه شده توسط اعضای محترم فرهنگستان علوم است که به صورت 12 مقاله به شرح ذیل منتشر شده است:
- جمعیت و بهداشت، دکتر سیمین ناصری
- سکونت گاه های انسانی، دکتر اسماعیل صالحی
- غذا و کشاورزی، دکتر بهمن یزدی صمدی
- اکوسیستم های منابع طبیعی با توان تجدیدپذیری (جنگل، مرتع، آبخیزداری و بیابان)، دکتر محمود زبیری و دکتر حسن احمدی
- حیات وحش و زیستگاه ها، شادروان دکتر مصطفی سهراب پور
- انرژی، مواد، پسماند و پساب، دکتر مهدی پنجه شاهی و دکتر جلال شایگان
- آب شیرین، دکتر ناصر طالب بیدختی
- دریاها، دریاچه ها و سواحل، دکتر منصور طاهری انارکی و دکتر ناصر طالب بیدختی
- هوا سپهر و اقلیم، دکتر ناصر طالب بیدختی
- آموزش محیط زیست، دکتر مهدی سهرابی
- حسابداری و اقتصاد محیط زیستی، دکتر نغمه مبرقعی
- نظام های محیط زیست جهانی و تأثیر آن بر محیط زیست ملی (نهادها و سیاست ها)، دکتر پرویز دوامی.
در انتهای کتاب، تجزیه و تحلیل و جمع بندی مطالب توسط دکتر مجید مخدوم صورت گرفته است.
این کتاب در زمستان سال جاری در 435 صفحه توسط انتشارات فرهنگستان علوم منتشر شده است.

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

انرژی و محیط زیست
چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_4
سخنرانی « اقتصاد مقاومتی و چالش های پیش رو »
انرژی و محیط زیست