چاپ

 

شمارة دوم از دوره جدید مجلة «نامة فرهنگستان علوم» ویژه زمستان 1396، در 208 صفحه منتشر شد. شماره نخست این مجله متکفل پرداختن به مسئله علم در معنای کلی آن بود. در شمارة دوم که به تازگی منتشر شده است، دانش ریاضی و به عبارت بهتر علوم ریاضیات مطمح نظر قرار گرفته است. آقای دکتر سیدمصطفی محقق داماد سردبیر نشریه نامه فرهنگستان علوم در پیشگفتار این شماره می­نویسد: از منظری فکری و فلسفی باید اذعان داشت که همواره ریاضیات جایگاه بسیار مهمی در حکمت نظری، چه در یونان باستان، چه در عالم اسلام و چه در غرب دورة جدید داشته است. اگر چه امروز کمی از توجه به این علوم در دانشگاه ‌های کشور کاسته شده است، اما این بی ‌توجهی دلیلی بر بی اهمیتی دانش ریاضی نمی‌ت واند باشد و به همین خاطر شمارة دوم مجلة نامة فرهنگستان علوم به ریاضیات اختصاص داده شده است».

در شماره دوم مجله نامه فرهنگستان علوم مقالات متعددی از ریاضیدانان معاصر کشور منتشر شده است که هر یک از آنها برای پی بردن به فلسفه ریاضی، تاریخ و پیشینة ریاضی، وضع کنونی ریاضیات در کشور و همچنین افق پیش روی رشتة ریاضی در ایران بسیار مفید است و عناوین این مقالات در ادامه خواهد آمد. اما این شماره هم مانند شماره اول، میزگردی جذاب در بردارد که خود حاوی مباحث ارزنده ‌ای است. این میزگرد که با حضور استادان تاریخ علم و استادان ریاضیات آقایان: دکتر حسین معصومی همدانی، دکتر مهدی بهزاد، دکتر علیرضا مدقالچی، دکتر ضیاء موحد، دکتر مگردیچ تومانیان، دکتر محسن محمدزاده و دکتر مهدی زارع نهندی و به مدیریت سردبیر مجله برگزار شده، سیری از تاریخچة ریاضیات، از زمان پیدایش آن تا دوره انتقال آن به عالم اسلامی و همچنین نگارش کتب ریاضی و ایجاد رشتة تحصیلی ریاضی در ایران، ارائه شده است که می ‌تواند برای علاقمندان تاریخ و حتی تاریخ اندیشه نیز جالب باشد.

در این شماره علاوه بر سخن سردبیر، 12 مقاله از استادان و صاحبنظران به شرح ذیل به چاپ رسیده است:

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

Nike Air Max 1 For Sale

1000 کاراکتر باقی مانده