صبح امروز سه شنبه 10 بهمن 1396، پنجاه و دومین جلسه شورای علمی - مطالعاتی مرکز مطالعات فرهنگستان علوم با حضور آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم برگزار شد. در این جلسه که آقایان دکتر حسن ظهور رئیس مرکز مطالعات فرهنگستان علوم، دکتر رضا مکنون معاون مرکز مطالعات فرهنگستان علوم، دکتر محمد شاهدی معاون پژوهشی فرهنگستان علوم، دکتر فتح اله مضطرزاده رئیس گروه مطالعات آینده نگری مرکز، دکتر فرشاد مؤمنی رئیس گروه مطالعات اقتصادی و اجتماعی مرکز مطالعات فرهنگستان علوم، دکتر محمد رحیمیان رئیس گروه مطالعات میان رشته ای ها و علوم و فناوری های نوین مرکز مطالعات فرهنگستان، دکتر عباس منوچهری رئیس گروه مطالعات راهبردی مرکز مطالعات فرهنگستان، دکتر محمد اخوان رئیس کارگروه تعیین شاخص های علم و فناوری و نوآوری مرکز، دکتر بیژن زاده و دکتر مصداقی نیا اعضای حقیقی شورای علمی مرکز مطالعات فرهنگستان، دکتر غلامرضا زهتابیان رئیس کارگروه مدیریت ریزگردهای مرکز حضور داشتند، گزارشی از فعالیت های گروه ها و کارگروه های تشکیل شده در مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم ارائه شد. در نهایت مقرر شد گزارشی از نظرات و دغدغه های بیان شده درباره وضعیت کشور تهیه و تنظیم شود تا طی نامه ای از سوی رئیس فرهنگستان برای رئیس محترم جمهوری ارسال شود. قرار شد در ادامه بیانیه ای نیز تنظیم شود. در پایان جلسه ریاست فرهنگستان ضمن تشکر از فعالیت های خوبی که گروه ها و کارگروه های مرکز برنامه ریزی کرده اند، بیاناتی با موضوع علم و آینده کشور ایراد کرد.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

انرژی و محیط زیست
سخنرانی « اقتصاد مقاومتی و چالش های پیش رو »
انرژی و محیط زیست
بیست و یکمین جلسه پیشبرد ریاضیات کشور_5