چهارصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای علمی فرهنگستان علوم روز یکشنبه اول بهمن 1396، به ریاست آقای دکتر داوری اردکانی رئیس فرهنگستان و با حضور آقایان دکتر  نمازی دبیر فرهنگستان، دکتر محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی، دکتر ثبوتی رئیس گروه علوم پایه، دکتر شریفی تهرانی رئیس گروه علوم کشاورزی، دکتر نادعلیان رئیس گروه علوم دامپزشکی، دکتر سهراب پور رئیس گروه علوم مهندسی، دکتر ظهور رئیس مرکز مطالعات علم و فناوری و دکتر توفیقی عضو پیوسته فرهنگستان علوم برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر جعفر توفیقی گزارش مبسوطی از نتایج طرح «نقش مطلوب و مؤثر فرهنگستان علوم در نظام علم و فناوری: نگاشت سناریوها» ارائه کرد. پس از ارائه این گزارش حاضران به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مطرح شده پرداختند.

در پایان جلسه همچنین منتخبان گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم برای معرفی و تجلیل در مراسم روز مهندسی سال 1396 به تأیید رسیدند.

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
فلسفه، توسعه و روشنفکری
IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید

جدید ترین تصاویر

یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم (96/4/22)_4
اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_2
سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_3
اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_7

پخش فیلم