چهارصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای علمی فرهنگستان علوم روز یکشنبه اول بهمن 1396، به ریاست آقای دکتر داوری اردکانی رئیس فرهنگستان و با حضور آقایان دکتر  نمازی دبیر فرهنگستان، دکتر محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی، دکتر ثبوتی رئیس گروه علوم پایه، دکتر شریفی تهرانی رئیس گروه علوم کشاورزی، دکتر نادعلیان رئیس گروه علوم دامپزشکی، دکتر سهراب پور رئیس گروه علوم مهندسی، دکتر ظهور رئیس مرکز مطالعات علم و فناوری و دکتر توفیقی عضو پیوسته فرهنگستان علوم برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر جعفر توفیقی گزارش مبسوطی از نتایج طرح «نقش مطلوب و مؤثر فرهنگستان علوم در نظام علم و فناوری: نگاشت سناریوها» ارائه کرد. پس از ارائه این گزارش حاضران به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مطرح شده پرداختند.

در پایان جلسه همچنین منتخبان گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم برای معرفی و تجلیل در مراسم روز مهندسی سال 1396 به تأیید رسیدند.

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

خانم دکتر طاهره کاغذچی
چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_4
آقای دکتر ابراهیمی دینانی
آقای دکتر جعفر توفیقی

پخش فیلم