روز چهارشنبه 22 آذر 1396 جلسه شورای همگانی گروه مهندسی فرهنگستان علوم با محوریت شاخه مهندسی عمران و با همکاری شاخه معماری و هنر و مشارکت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران با موضوع «تغییر نگرش در برنامه ریزی ساخت و ساز و مسکن و اجراء مطالعه موردی: برنامه ششم توسعه» به ریاست آقای دکتر محمد رحیمیان رئیس شاخه مهندسی عمران گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم برگزار شد. در این جلسه که رئیس و اعضای پیوسته و وابسته و همکاران مدعو گروه علوم مهندسی و تعدادی از اعضای گروه های دیگر فرهنگستان، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، معاون وزارت راه و شهرسازی و معاون شهرداری تهران حضور داشتند، 5 سخنرانی ایراد شد.

در سخنرانی اول آقای دکتر رضا مکنون معاون مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم و دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر سخنانی با موضوع «تغییر نگرش در برنامه ­ریزی با تأکید بر ساخت و ساز و مسکن در برنامه ششم توسعه" ایراد کرد.

در سخنرانی دوم آقای دکتر حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سخنانی با موضوع "چالش ­های بخش مسکن" ایراد نمود.

سخنران سوم آقای دکتر محسن غفور آشتیانی عضو وابسته فرهنگستان علوم و استاد پژوهشگاه بین ­المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بود که سخنانی تحت عنوان "چالش ­های برنامه ششم در ساخت و ساز شهری" ایراد کرد.

در سخنرانی چهارم آقای دکتر بهروز گتمیری استاد دانشگاه تهران و همکار مدعو گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم با عنوان "چالش ­های برنامه ششم درخصوص مسکن" سخنرانی کرد.

عنوان سخنرانی آخر "تبدیل تهدید به فرصت در فضاهای شهری" بود که توسط آقای دکتر پیروز حناچی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ایراد شد.

در پایان حاضران به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات و مسائل مطرح شده پرداختند و سخنرانان به پرسش­ها پاسخ دادند.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_3
دکتر سیدمصطفی محقق داماد
خانم مهندس مریم خزاعی
چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_2

پخش فیلم