چهارصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای علمی فرهنگستان روز یکشنبه 19 آذرماه 1396 به ریاست آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان و با حضور آقایان دکتر حسین نمازی دبیر فرهنگستان و رئیس گروه علوم انسانی، دکتر سیدمصطفی محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی، دکتر سعید سهراب ­پور رئیس گروه علوم مهندسی، دکتر عباس شریفی تهرانی رئیس گروه علوم کشاورزی، دکتر محمدقلی نادعلیان رئیس گروه علوم دامپزشکی و دکتر محمد شاهدی معاون پژوهشی علوم محض و کاربردی فرهنگستان علوم تشکیل شد. آقایان دکتر یوسف ثبوتی رئیس گروه علوم پایه و دکتر حسن ظهور رئیس مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان به دلیل مسافرت در جلسه حاضر نبودند.

در ابتدای جلسه، آیت ­الله آقای دکتر سیدمصطفی محقق­ داماد آیاتی از کلام ­الله مجید قرائت کرد. در ادامه و پس از تصویب صورت جلسه قبلی شورا، نظر گروه علوم کشاورزی در مورد تشکیل شاخه ­های بین گروهی در فرهنگستان مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد: اولاً مسائل بین رشته ­ای که به نظر گروه­ های علمی می ­رسند ابتدا در کارگروه­ ها بررسی شوند و در صورت ضرورت، شاخه­ های بین گروهی پیشنهاد شوند و ثانیاً شاخه ­های بین گروهی زیر نظر ریاست فرهنگستان تشکیل شوند. برنامه­ های علمی و نحوه فعالیت ­ها و مسائل اداری و اجرایی این شاخه­ ها نیز ابتدا در شورای علمی برنامه­ ریزی شوند. در ادامه جلسه گزارش نهایی طرح پژوهشی «بررسی گلخانه­ ها و فرآورده ­های گلخانه ­ای ایران» (تأییدشده در جلسه شورای پژوهشی مورخ 12/9/1396)، به تصویب رسید و طرح مزبور خاتمه ­یافته تلقی شد. تأیید پیشنهاد عضویت پیوسته یکی از استادان عضو وابسته فرهنگستان و ارسال موضوع به مجمع عمومی جهت تصویب و تأیید پیشنهاد تمدید عضویت وابسته 6 تن از استادان عضو وابسته گروه های علوم انسانی و علوم مهندسی و ارسال موضوع به مجمع عمومی جهت تصویب از دیگر تصمیمات این جلسه بود. همچنین در این نشست پیشنهاد تمدید همکاری آقایان دکتر رضا مکنون، دکتر مجید صفار اول و دکتر محمود مهرداد شکریه برای یک دوره دو ساله دیگر به عنوان همکار مدعو در گروه علوم مهندسی مطرح شد و به تصویب رسید. در ادامه، دستور جلسه مجمع عمومی یکصد و بیستم فرهنگستان علوم مورخ 23 آذر 1396 قرائت شد و به تأیید رسید. در پایان چلسه نیز آقای دکتر عباس شریفی تهرانی اعلام کرد که با عنایت به مصوبه شورای علمی، گزارش بیست و پنج ­ساله فعالیت ­های گروه علوم کشاورزی تنظیم و خدمت ریاست فرهنگستان ارسال شده است. ضمن تشکر از گروه علوم کشاورزی، قرار شد گروه ­های دیگر نیز در این خصوص اقدام کنند.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

دکتر احسان روحی گل خطمی
انرژی و محیط زیست
دکتر محمدقلی نادعلیان
بیست و یکمین جلسه پیشبرد ریاضیات کشور_2