جدید ترین تصاویر

اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_6
یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم (96/4/22)_7
سخنرانی
یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_5

پخش فیلم