جدید ترین تصاویر

تصاویر نشست گروه علوم اسلامی در خصوص آثار حقوقی اجرای طرح گاپ توسط ترکیه، 96/6/5_5
سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_7
یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم (96/4/22)_5
اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_1

پخش فیلم