جدید ترین تصاویر

دکتر احسان روحی گل خطمی
آقای دکتر سعید یزدانی
بیست و یکمین جلسه پیشبرد ریاضیات کشور_1
دکتر بهرام دبیر