جدید ترین تصاویر

اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_5
افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_8
یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم (96/4/22)_8
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_7

پخش فیلم