- تلفن دفتر مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی: 32287103-071 

- تلفن دفتر گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران: 88645594-021

- تارنمای فرهنگستان علوم (http://www.ias.ac.ir) ← انتشارات ← مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

جدید ترین تصاویر

یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_1
انرژی و محیط زیست
سخنرانی « اقتصاد مقاومتی و چالش های پیش رو »
دکتر سعید سهراب پور