جدید ترین تصاویر

سخنرانی
تصاویر نشست گروه علوم اسلامی در خصوص آثار حقوقی اجرای طرح گاپ توسط ترکیه، 96/6/5_4
سخنرانی
یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_2

پخش فیلم