جدید ترین تصاویر

یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_7
اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_8
یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_4
سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_3

پخش فیلم