IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه
IMAGE گفتگوی ایرنا با دکتر جواد فیض
ایده های نو در حوزه علمی خریدار ندارد
IMAGE گفتگوی رادیو با دکتر محمد شاهدی
مدیریت نادرست در مصرف آب های زیرزمینی

جدید ترین تصاویر

دکتر گئورگ قره پتیان
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_3
دیدار جمعی از اهالی فرهنگ و هنر با رئیس فرهنگستان علوم_3
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_4