1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم (96/4/22)_6
تصاویر نشست گروه علوم اسلامی در خصوص آثار حقوقی اجرای طرح گاپ توسط ترکیه، 96/6/5_4
سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_8
سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_3

پخش فیلم