جدید ترین تصاویر

دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_7
سخنرانی
اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_4
اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_5

پخش فیلم