جدید ترین تصاویر

اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_5
تصاویر نشست گروه علوم اسلامی در خصوص آثار حقوقی اجرای طرح گاپ توسط ترکیه، 96/6/5_3
سخنرانی
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_8

پخش فیلم