رئیس جمهور، رئیس عالیه چهار فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران است.

جدید ترین تصاویر

مهندس احمد صادقی
دکتر فتح الله مضطرزاده
سخنرانی « اقتصاد مقاومتی و چالش های پیش رو »
دکتر محمدقلی نادعلیان